Algemene voorwaarden

Welkom bij Kjure. U heeft gekozen voor een gezonde levensstijl waarbij onze granola een belangrijke rol gaat spelen. Als klant bij Kjure gaat u akkoord met volgende algemene voorwaarden:


Gelieve deze aandachtig te lezen. Door onze website te gebruiken en een bestelling bij ons te plaatsen wordt u geacht deze algemene voorwaarden, privacy en cookie policy te aanvaarden. Kjure behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen, gelieve ze dus te controleren alvorens u een bestelling plaatst.


Identiteit van de ondernemer

KJURE BVBA

Watertorenstraat 10

8520 Kuurne

BTW: BE 0657 860 037

Email: info@kjure.com

Tel: 09 310 72 32

www.kjure.com


Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kjure en op iedere tussen Kjure en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de web omgeving van Kjure. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kjure behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kjure erkend.

Aanbod

2.1 Het aanbod is vrijblijvend. Kjure is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.Als er gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouweweergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kjure kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten

2.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kjure niet.

Levering

3.1 Bestellingen worden verstuurd naar België en Nederland.

3.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Kjure kenbaar heeft gemaakt.

3.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kjure bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.4 Aan de leveringsplicht van Kjure zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kjure geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.6 Kjure neemt geen verantwoordelijk voor de leveringen die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

3.7 Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Kjure daarvan binnen de 24u verwittigt. Kjure probeert immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 6% BTW.

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en of zetfouten is Kjure niet verplicht het product volgens de foutieve prijs televeren.

Betaling

5.1 De betaling gebeurt altijd voor de verzending van de goederen. De betaling gebeurt altijd voor de verzending van de bestelling. Er kan alleen betaald worden met de bij de bestelling aangegeven betaalwijzen: Bancontact of creditcard. Wanneer achteraf blijkt dat een bedrag niet kon worden geïnd, dan zal het bedrag opgevraagd worden per mail en zullen er 5 euro administratiekosten aangerekend worden.

Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

6.2 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product ende verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Kjure zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kjure binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voorterugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten kosten aan de consument worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

6.4 Indien de consument na afloop van de boven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Kjure en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Kjure op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Kjure behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden en bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Overmacht

8.1 Kjure is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen indoor derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kjure alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Kjure behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haarverplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kjure gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4 Indien Kjure bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde / het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Voedselagentschap

9.1 Kjure voldoet aan de bepalingen van het Federaal Voedselagentschap(FAVV).

Voedings- en gezondheidsinformatie

10.1 De granola moet tot op het ogenblik van verbruik bewaard worden op een droge en donkere plaats.

10.2 De uiterste verbruiksdata die zijn aangeduid op de verpakking moeten worden gerespecteerd.

10.3 Onze granola kan voor sommige personen niet geschikt zijn. Gelieve uw arts of diëtist te vragen om advies hierover.

10.4 De gepubliceerde info op onze website of andere media gaat over gezondheid en voeding in het algemeen. Het gaat hier niet om medische informatie. Specifieke vereisten of het bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van gezondheid of een dieet kunnen door ons niet worden gegarandeerd.

Allergenen

11.1 Wij gaan niet akkoord met het leveren van onze diensten aan personen meteen allergie die kan resulteren in anafylactische shock of diabetici die afhankelijk zijn van insuline.

11.2 Onze maaltijden worden vervaardigd in een werkplaats waar ook andere producten worden vervaardigd. Hierdoor kunnen sporen van gluten bevattende granen, schaaldieren, eieren, vis of producten van vis, aardnoten, soja, melk(lactose), noten, selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide, lupine en weekdieren aanwezig zijn in onze producten.

Website

12.1 De toegang tot de website kan occasioneel beperkt worden om herstellingen, onderhoud of wijzigingen mogelijk te maken. Kjure kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.12.2 Bij onbeschikbaarheid van de website, blijven onze normale bestel- en annuleringstermijnen van kracht.

12.3 Wij proberen zo volledig en correct mogelijk te zijn wat de informatieverstrekking betreft op onze website of andere media, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld mocht dit niet het geval zijn.

12.4 Zonder afbreuk aan uw rechten te doen, behouden wij ons het recht om alle onvolledigheden /fouten te corrigeren en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze onvolledigheden/fouten of voor het gebruik van dergelijke informatie.

Privacy & Cookies

13.1 Zie afzonderlijke cookie en privacy statement.

Intellectuele eigendom

14.1 De inhoud van deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal en informatie) is beschermd door copyright en andere van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten.

14.2 Er mag niets van het materiaal of de inhoud van de website gereproduceerd, veranderd, gekopieerd, gedistribueerd of voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

14.3 Als een onderdeel van deze website wordt gebruikt zonder onze toelating zullen wij onze intellectuele eigendomsrechten uitoefenen. Onze namen en logo”s zijn beschermd. Het gebruik ervan is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

15.1 Kjure is niet aansprakelijk voor schade aan derden/ ziekte van de consument ten gevolge van verkeerde bewaring/opslag.

15.2 Kjure is niet aansprakelijk voor schade aan derden toe te schrijven aan het gebruik van de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum

15.3 Kjure kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van allergische reacties op bepaalde bestanddelen van onze producten. De klant is voldoende geïnformeerd door de vermelding op het etiket van de aanwezige allergenen

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1 Het Belgisch recht is van toepassing voor overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben. In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

17.2 Bij eventuele geschillen kan gebruik gemaakt worden van het nieuwe Europese online platform voor buitengerechtelijke regeling van consumptiegeschillen.http://ec.europa.eu/odr

17.3 Indien één van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit op geen enkele wijze de rechtsgeldigheid en de toepasbaarheid van de overige algemene voorwaarden aantasten